Vedtægter

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 16-01-2007


§1 Navn og hjemsted
 1. Foreningens navn er Hasle Småbådeklub. Hjemsted er Bornholms Regionskommune.
§2 Foreningens formål
 1. At fremme småbådsfiskeriet i Hasle og omegn.
 2. At øge sikkerheden til søs.
 3. At dyrke småbådesfiskeriet på et plan hvor alle kan være med.
 4. At varetage medlemmernes fælles anliggender overfor myndigheder og organisationer.
 5. At arrangere konkurrancer.
 6. At udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokate samfund.
§3 Medlemskab af organisationer
 1. Foreningen kan være medlem af relevante organisationer og foreninger efter bestyrelsens indstilling og generatforsamlingens beslutning.
§4 Bestyrelsen
 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere ét medlem.
 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, hvor formand og sekretær vælges i lige årstal, og næstformand, kassérer og et menigt medlem vælges i ulige årstal. En suppleant vælges for ét år af gangen.
 3. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle forhold.
 4. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.
 5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 18 år.
§5 Tegning
 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. I sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden og tre bestyretsesmedlemmer i forening.
 2. Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at disponere over indestående i pengeinstitut til den dagLige drift.
§6 Medlemskab
 1. Følgende kan optages som medlem: Personer, der har interesse for småbåde samt småbådesfiskeri, og kan tilstutte sig foreningens formål.
 2. Ved indmeldelse skal oplyses navn, adresse og fødselsdato. Medlemskab bekræftes ved indbetaling af kontingent.
 3. Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
 4. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§7 Kontingent
 1. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære Generalforsamling.
 2. Kontingentet opkræves umiddelbart efter Generalforsamlingens afholdelse. Kontingentet skal være betalt senest 14 dage efter opkrævningen.
 3. Medlemmer med restance over en måned, betragtes som udmeldt af foreningen.
§8 Generalforsamling
 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i februar måned og varsles skriftligt pr. brev eller ved bekendtgørelse i pressen mindst 3 uger før afholdelsen.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
 3. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
 4. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.
§9 Dagsorden
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab samt budget.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Bestyrelsesvalg:
  1. Valg til bestyrelse i henhold til § 4.
  2. Valg af 1 suppleant.
 7. Revision:
  1. Valg af 2 revisorer.
  2. Valg af revisorsuppleant.
 8. Eventuelt
§10 Ekstraordinær generalforsamling
 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
§11 Regnskab
 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret og senest den 31. januar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.
§12 Revision
 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og en revisor-suppleant. Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§13 Foreningens opløsning
 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue almennyttige formål, efter generalforsamlingens beslutning.